SMTTE-modellen

Handle- og læreplaner

Udgangspunkt for vores pædagogiske arbejde er det enkelte individ. Ved hjælp af iagttagelser danner vi os et billede af den enkeltes muligheder og behov. Det vigtigste for børn og unge er at være med. Afviste børn klarer sig dårligere end andre og her spiller vi som fritidsinstitution en vigtig rolle. Det afgørende er ikke om der spilles fodbold eller danses gruppedanse, det vigtigste er, at der er gruppeprocesser i gang, som kræver samarbejde, konkurrence og uegennyttighed, og at der er voksne til at guide og støtte. I samarbejde med forældrene og udgående fra subsidiaritetsprincippet prøver vi på at iværksætte handle- og læreplaner sådan, at en optimal udvikling kan finde sted på en måde, at vi er med til at give børnene og de unge de oplevelser og udfordringer, der fremmer deres udvikling. Læreplaner udarbejder vi efter SMTTE-modellen.

SMTTE-modellens fem elementer

1. Sammenhæng

Baggrund, forudsætninger

2. Mål

Hvad vil vi gerne opnå?

3. Tegn

Sanseindtryk – på hvilke måder skal vi kunne “se”, at vi er på vej mod målet?

4. Tiltag

Handlinger

5. Evaluering

Registrering / vurdering

SMTTE –  Gennemførelse

SMTTE består af fem elementer: Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag og Evaluering. De forskellige elementer i planlægningsprocessen er afhængige af hinanden og indbyrdes forbundet. Det ideelle er, at kategorierne støtter hinanden. Således vil målsætningen ofte hænge sammen med en beskrivelse af sammenhængen. Tiltagene bør understøtte de mål, man ønsker at opnå. Tegnene er en operationalisering af målene og bør være tilstrækkelig konkrete, således de kan iagttages. Herved bliver evalueringen også nemmere at foretage. Ændres der i processen i én kategori, bør der tjekkes op på de øvrige beslutninger, da kategorierne er indbyrdes forbundne.

SMTTE –  Planlægning

SMTTE er en dynamisk model, hvor man har mulighed for frit at bevæge sig mellem modellens forskellige elementer, så det passer til konteksten. SMTTE kan bruges til at konkretisere mål og sørge for, at der på en dynamisk måde bliver skabt sammenhæng mellem det, man ønsker at opnå, og de tiltag og handlinger, man planlægger, for at opnå det. Det særlige ved SMTTE er begrebet ”tegn”, hvor man konkretiserer målene ved at overveje, hvad det er, man skal holde øje med på vejen mod målet. Tegnene bliver både en hjælp i planlægningsarbejdet og undervejs i forløbet, hvor man kan justere, hvis man ikke ser, hører og mærker det ønskede.

Kort om SMTTE

SMTTE er en model til planlægning og udvikling. Når man anvender SMTTE, skal man konkretisere sine mål og fokusere på, hvad det er, man skal sanse, se, høre, føle, mærke på vejen mod målet. SMTTE er en dynamisk model, hvor man springer frem og tilbage mellem de fem elementer. Modellen kan anvendes på alle niveauer i arbejdet med børn og unge.

SMTTE-modeller

Barnets alsidige udvikling
Sociale kompetencer
Sprog og kommunikation
Krop og bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle  udtryksformer
Traditioner
Aktiviteter ude af huset
Cykeltur i forbindelse med koloni
Det kreative hjørne
Forældresamarbejde
Fritids- og ungdomsklub
Koloni
Træværksted
Svømning
Madlavning
Institutionens madordning
Sund mad og kost
Ridning
Biograf
Lektielæsning
Idræt i boldpilhallen
Børn med særlige behov